ลงพืันที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผูัประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพมก.) ตำบลท่าทองใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ ประกอบด้วยอำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ราย อำเภอเคียนซา จำนวน 1 ราย อำเภอพุนพิน จำนวน 2 ราย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาคำแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบกองทุนฯ และเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]