ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ทั้งนี้เพื่อวางแผนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภาระกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]