ลงพื้นที่กรณีเทศบาล
เมืองนาสาร ขอความช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน เนื่องจากพบผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง
อาศัยในที่ดินของคนรู้จัก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับนางสาวพรนิภา ตำคำปั๋น เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กรณีเทศบาลเมืองนาสาร ขอความช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน เนื่องจากพบผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งอาศัยในที่ดินของคนรู้จัก โดยผู้สูงอายุรายดังกล่าวเดินทางจากบ้านมาหางานทำต่างจังหวัดตั้งแต่อายุประมาณ 15-20ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ได้มาอาศัยอยู่กับคนรู้จักที่อำเภอบ้านนาสารโดยไม่เสียค่าเช่าประมาณ 20 ปี ปัจจุบันอายุ 84 ปี ประสบปัญหาล้มป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยศูนย์คุ้มครองคนที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะติดตามสืบหาญาติและเทศบาลเมืองนาสารจะดำเนินการพาผู้สูงอายุดำเนินการพบ แพทย์เพื่อประเมินความพิการเพื่อใช้สิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้ประสานให้ พม.และ อสม.ในพื้นที่ดูแลในระหว่างการสืบหาญาติ และพิจารณาความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]