ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ นายปราโมทย์ ไทยฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นางสาวธัญญาทิพย์ วั่นโท่น และนางประอรพิศ ไชยฤทธิ์ อพม. หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]