ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก

วันพุธที่ 3 พฤศฉิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับนางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอ และนายทินกร บริโท พัฒนากร อำเภอดอนสัก ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]