ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับนางสาวจีระพา คงปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายมานะ พัดนวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นางลัดดา บุญกะสินธุ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนางสาวกัญญารัตน์ ศักดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน ลงพื้นที่คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]