ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อ ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายฉัตรชัย ฤทธิเพชร กำนันตำบลพุนพิน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]