ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอพระแสง

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนายสาทร คงสกูล ประธานอพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอพม. อำเภอพระแสง คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอพระแสง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]