ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร

วันอังคารที่ 2พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสระ และอำเภอบ้านนาสาร และลงพื้นที่ร่วมกับ อพม. อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาสาร คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]