ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับพัฒนากรอำเภอบ้านนาสาร คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 7,242 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]