ลงพื้นที่คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นางสาวศิริวรรณ พหมทอง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนายพนมน้อย พันภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ คัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลทำทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]