ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อน ขอทาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดระเบียบคนเร่ร่อน ขอทาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 และสอดส่องดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เด็กมีความประพฤติที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรืออาจถูกชักนำไปในทางที่เสียหายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ สวนเรืองแสง บริเวณสะพานนริศ ริมแม่น้ำตาปี และตลาดศาลเจ้า อำเภอเมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]