ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเพชรพะงัน, ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเกาะพะงัน เพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 7 ครัวเรือน  ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มเปราะบางระดับ 3 จากข้อมูล TPMAP ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]