ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลเพชรพะงัน, ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน TPMAP และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่อยู่นอกครัวเรือน TPMAP ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]