ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลของครัวเรือน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร จนท. ศปคม.สฎ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลของครัวเรือน ครอบครัว และสมาชิกรายบุคคล ตามแบบสมุดพกครอบครัว จำนวน 6 ครัวเรือน
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]