ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลหนองไทร แพทย์ประจำ
ตำบลท่าข้าม แพทย์ประจำตำบลหนองไทร และอพม.ตำบลท่ข้าม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด ๗ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าข้ามและตำบลตะป่าน อำเภอพุนพิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ใด้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]