ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อพม. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาหัวควาย และเจ้าหน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด 5 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 1 ครัวเรือน สนับสนุน โดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาวางแผนให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]