ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ บุญเกษม นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม นางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ อพม.ตำบลทุ่งหลวง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด 6 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน ครัวเรือน สนับสนุนจาก CSR และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]