ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ และผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด 2 ครัวเรือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเช้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]