ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางและครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางและครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) เพิ่มเติม จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำบัตรประจำตัวคนพิการ และประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ให้แก่เด็กชายชิษนุพงศ์ เจียมจำนงค์ ช่างเป็นคนพิการที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจะเก็บข้อมูลกลุ่มเปาะบางแรกครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]