ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร และนางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลคลองฉนวน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครั่วเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 12 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]