ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร น.ส.ดารีนา วะจิดี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด น.ส.วิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อ.บ.ต. หมู่ที่ 10, 11 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 11 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2 ครัวเรือน มอบนมผง 3 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่หมู่ 10,11 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]