ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาอาเซียนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลลีเล็ด (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหัวเตย (อสม.) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 6 ครัวเรือน โดยได้แนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ ทั้งนี้ได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 ครัวเรือน และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]