ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) อำเภอบ้านนาเดิม

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]