ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกรและนางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกสหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 7 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]