ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางและครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)ในเขตพื้นที่ตำบลตะปาน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน หมู่ที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางและครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)ในเขตพื้นที่ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]