ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง(สมุดพกครอบครัว) ตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลเวียงสระ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง(สมุดพกครอบครัว) จำนวน 5 ครัวเรือน ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลทุ่งหลวง ในพื้นที่ตำบล หมู่ 9 และหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]