ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง (สมุดพกครอบครัว) ตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 7 ครัวเรือน ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลทุ่งหลวง ในพื้นที่ตำบล ม.15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงกรพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]