ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวกมลทิพย์ ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวสุมลรัตน์ มากมา ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลกรูดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกรูด ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) จำนวน 19 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลกรูด อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 9 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]