ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง(สมุดพกครอบครัว)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง(สมุดพกครอบครัว) จำนวน 11 ครัวเรือน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลทุ่งหลวง ในพื้นที่ตำบลหมู่ 6 หมู่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 8 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]