ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม และนางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พิจ ารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]