ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ สปคม.สฎ. ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 13 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]