ลงพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว)

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ อพม.หมู่ที่ 6,8,9,10,12,13,15,18 ลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) จำนวนทั้งหมด 5 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น จำนวน 2 ราย สนับสนุนโดย CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นการกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]