ลงพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษญ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านนา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. เทศบาลตำบล
บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]