ลงพื้นที่ชี้แจงการคัดกรองรายชื่อกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเคียนซา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบสำรวจการคัดกรองครัวเรือนเปราะบางในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวขนิษฐา บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุด ณ ห้องประชุมอำเภอเคียนซา ชั้น 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]