ลงพื้นที่ชี้แจงและคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเคียนซา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล นิติกร ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่ชี้แจงและคัดกรองรายชื่อครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเคียนซา จำนวน 3,129 ครัวเรือน อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 994 ครัวเรือน อำเภอเวียงสระ จำนวน 511 ครัวเรือน และอำเภอบ้านนาสาร 455 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]