ลงพื้นที่ชี้แจงและเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ณ วัดภูเขาน้อย ตำบลเกาะพะงัน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลเกาะพะงัน จำนวน 51 ครัวเรือน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]