ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายภูวดล มาตภาพ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวศุภกร รอดมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน, นางสาวปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และ อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจนโดยได้มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งพิจารณาให้เงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]