ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “เรามีเรา”ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้ที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นางสาวอภัสรา ขนานเภา นักสังคมสงเคราะห์ นางสาววิวรรธณี ศรีขาว นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนรสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎรธานี อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองฯ 2 ราย โดยรายที่ 1 กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัว รายที่ 2 กรณี ครอบครัวยากจน และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพุนพิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ราย กรณี ครอบครัวยากจน มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]