ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “เรามีเรา ช่วยเหลือ ปันสุข”

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นาง สาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากจน ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300โดยได้มอบเครื่องอุปโกค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเกอเคียนซา รวมจำนาน 3 ครอบครัว และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลำตับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]