ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายชัยพัทธ์ ช่วยชู ปลัดอำเกอพระแสง นายสมนึก ชูทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางกรองจิตต์ วรรณะ ผู้ช่วย ส.ส.เขต5 (นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงพาณิชย์ ) นายสัญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมพระแสง ให้ความช่วยเหลือ กรณีขอความช่วยเหลือผ่านสื่อโซเซียล ซึ่งจากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ทราบว่าสาเหตุเกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัว บิดามารดามีปัญหาและแยกทางกัน จึงทำให้เด็ก อายุ 1ปี 5 เดือน ซึ่งมีโรคประจำตัว คือหอบหืด และมีภาวะโสหิตจาง ปัจจุบันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของย่า อายุ 55 ปี ซึ่งย่าแจ้งความประสงค์ในการเลี้ยงดูเด็กเอง จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้วางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือจากส่วนต่างๆดังนี้
1) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สฎ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก นมกล่องยูเอชที ข้าวสาร แป้งฝุ่น สบู่ แปรงสีฟันและขนมสำหรับเด็ก รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
2.) นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ นำโดยตัวแทน มอบน้ำดื่ม ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ มุ้ง และหมอน สำหรับเด็ก

  1. ) อพม. ดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อให้เด็กได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเรื่องการขอย้ายสิทธิเด็กแรกเกิด
  2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็ก
  3. ผู้นำชุมขนติดตามดูแลเรื่องความเป็นอยู่ภายในชุมชน และจะมีการติดตามสภาพความเป็นอยู่จากในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]