ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กรณี รายได้ไม่เพียงพอ ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และเยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ในพื้นที่อำเภอไขยา จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]