ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน ชูช่วง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ กรณี ครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทงสังคมประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 7 ราย และสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาส่งต่อเข้าสถานสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่เขตอำเภอพระแสง อำเภอ เวียงสระ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวคนพิการตามลำดับขั้นตอนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]