ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน ชูช่วง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านเทศบาสตำบลเวียงสระ ม.4 เพื่อสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ กรณีครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคมประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่เขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพุนพิน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวคนพิการตามลำดับขั้นตอนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]