ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีที่ 1 ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์อำเภอไขยา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา กรณีที่ 2 รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ปัญหารายได้และความเป็นอยู่ เจ้าหน้าที่ๆ ได้ให้คำแนะนำสิทธิและสวัสดิการภายใต้ภารกิจของกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และกรณีที่ 3 รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ปัญหาครอบครัวยากจน โดยได้มอบนมผง และพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร รวมจำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]