ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่ามกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ และโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟื่อง ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนให้การช่วยเหลือกรณีเด็กชาย อายุ 11 ปี จำนวน 2 คน มีพฤติกรรมลักโมย เสี่ยงต่อการติดสารติดเสพติด โดยเด็กทั้ง 2 คน ได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่นำจะชักนำไปในทางผิดหมาย และอยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักนำไปในทางเสียหาย เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก และคำนึงถึงประโยชน์ ของเด็กเป็นสำคัญจึงมีมติให้นำเด็ก ทั้ง 2 คน เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพัก เด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอรับเลิกเป็นบุตรบุญธรรม ในพื้นพี่อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ครอบครัว แ ละอำเภอพุนพิน จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานการสอบสภาพครอบครัว (ตามแบบ บธ.4) ในลำดับ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]