ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็ก

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานึ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา หล่ากู นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็จังหวัดสุราษฎร์รานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็ก มีปัญหาซับซ้อนเรื่องการดูแล ครอบครัวขาดความพร้อม ไม่สามารถดูแลเด็กได้ โดยได้ให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]