ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคนเร่ร่อน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมกับนายธชาพัฒน์ ภูพลับ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพบหญิงเมาสุรา เร่ร่อนอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ พบว่าบุคคลดังกล่าวมีญาติ แต่ได้แยกตัวจากครอบครัวใช้ชีวิตอิสระและขาดการติดต่อเป็นเวลานาน ไม่พบเอกสารราชการติดตัว คณะเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้คำแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการทำบัตรประชาชนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และประสานติดตามหาญาติต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]