ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 บริษัท เพื่อให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้านการจ้างงานคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]