ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคมและประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรายฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่อำเภอพระแสง และอำเภอเคียนซา ตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวคล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย และสอบข้อเท็จจริงกรณี คนพิการร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อ จำนวน 1 ราย เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จริงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]